Juridiske dokumenter

BETINGELSER FOR BRUG

Artikel 1 Definitioner

 1. I disse Betingelser for brug forstås ved: 

Konto: Kundens personlige miljø på platformen, som han/hun får adgang til ved hjælp af loginoplysningerne.

Indhold: Alle oplysninger, herunder, men ikke begrænset til personoplysninger, og dokumenter, som kunden stiller til rådighed eller udveksler ved hjælp af platformen på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til dokumenter og data, som kunden uploader. 

Tjenesteydelser: De tjenesteydelser, som Imkey stiller til rådighed for kunden ved hjælp af platformen. 

Dokumentation: Den skriftlige og/eller elektroniske dokumentation, som hører til platformen og tjenesteydelserne. 

Betingelser for brug: Nærværende generelle vilkår og betingelser samt Betingelser for brug fra Imkey, som finder anvendelse på aftalen mellem Imkey og kunden og brugen af platformen og tjenesteydelserne. 

Loginoplysninger: Kundens brugernavn, adgangskode og eventuelle ekstra sikkerhedsoplysninger, som kunden får adgang til hans/hendes konto (konti) med. 

Digitale produkter: De digitale produkter, der oprettes som følge af brug af platformen og relaterede tjenester, der omfatter et digitalt CV eller en jobansøgning.

Kunde: Den fysiske person, som ikke handler ved udøvelse af sit hverv eller sin virksomhed.  

Aftale: Aftalen mellem Imkey og kunden vedrørende platformen og tjenesteydelserne.

Parter: Imkey og kunden sammen, som hver for sig anses for at være en “part”. 

Platform: Det digitale miljø, som Imkey stiller til rådighed for kunden som “software as a service” og som indeholder funktioner, der er beskrevet i dokumentationen. 

Persondata- Disse indeholder de personoplysninger, som Imkey kan indsamle ved brug

beskyttelse: af platformen eller tjenesten, de formål, som pågældende personoplysninger indsamles til, sikkerhedsforanstaltningerne og den ansvarliges og registreredes rettigheder. Betingelserne for persondatabeskyttelse skal også gælde som behandlingsaftale mellem parterne. 

Imkey: Imkey B.V. 

Veemarktstraat 49C.  

NL-4811 ND Breda 

The Netherlands

Handelskammer: 60887737

MOMS-nummer: NL854104379B01 

e-mailadresse: support\@cv.dk

Artikel 2 Anvendelighed af Betingelser for brug og ændringer 

 1. Nærværende Betingelser for brug finder anvendelse på aftalen mellem Imkey og kunden, medmindre der udtrykkeligt skriftligt afviges herfra. 

 2. Imkey udelukker udtrykkeligt anvendeligheden af supplerende eller andre (generelle) vilkår og betingelser, medmindre Imkey og kunden udtrykkeligt skriftligt har indgået en anden aftale om det. 

 3. Aftalen indgås ved hjælp af elektroniske midler. Imkey stiller Betingelserne for brug til rådighed for kunden ved hjælp af elektroniske midler inden aftalens indgåelse og på en sådan måde, at kunden let kan gemme disse på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden aftalens indgåelse oplyses, hvorfra Betingelserne for brug kan hentes ved hjælp af elektroniske midler. Betingelserne for brug kan også tilsendes kunden gratis, hvis han/hun anmoder om det.

 4. I tilfælde af, at der foruden disse Betingelser for brug også gælder andre specifikke betingelser for varer eller tjenesteydelser, finder andet og tredje punkt anvendelse og i tilfælde af modstridende betingelser kan kunden altid påberåbe sig de gældende betingelser, der er mest gunstige for ham.

Artikel 3 Tilbud 

 1. Tilbuddet omfatter en komplet og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give kunden mulighed for en god bedømmelse af tilbuddet. Hvis Imkey anvender billeder, er disse en korrekt gengivelse af de tilbudte produkter, tjenesteydelser og/eller det digitale indhold. Åbenlyse forglemmelser eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for Imkey.

 2. Hvert tilbud indeholder oplysninger, der gør det klart for kunden, hvilke rettigheder og pligter der er forbundet med en accept af tilbuddet. 

 3. Åbenlyse forglemmelser eller fejl i et tilbud er ikke bindende for Imkey. 

Artikel 4 Aftalen mellem Imkey og kunden

 1. Aftalen indgås, med forbehold for bestemmelserne i pkt. 4, på det tidspunkt, kunden accepterer tilbuddet og på betingelse af, at de dertil stillede betingelser er opfyldte.

 2. Hvis kunden har accepteret tilbuddet ved hjælp af elektroniske midler, bekræfter Imkey straks, at accept af tilbuddet er modtaget. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er bekræftet af Imkey, kan kunden stadig opsige aftalen.

 3. Hvis aftalen er indgået ved hjælp af elektroniske midler, træffer Imkey passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og sørger for et sikkert webmiljø. Hvis kunden kan betale elektronisk, skal Imkey i den forbindelse træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

 4. Imkey kan, inden for lovens rammer, gøre sig bekendt med, om kunden kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis Imkey efter denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er Imkey berettiget til at afvise bestillingen eller forespørgslen eller at stille særlige betingelser til opfyldelsen af aftalen.

 5. Senest ved levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til kunden, sender Imkey følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde til kunden, at kunden kan lagre disse oplysninger på et tilgængeligt varigt medie:

 6. postadressen på Imkeys kontor, som kunden kan henvende sig til med klager;

 7. betingelserne hvorunder og måden hvorpå kunden kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;

 8. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

 9. prisen inklusive alle afgifter pålagt produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold, og hvis det er relevant, omkostningerne for levering, betalingsmåden, samt levering eller gennemførelse af fjernsalgsaftalen;

 10. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalens varighed er længere end et år eller hvis aftalen er indgået på ubestemt tid;

 11. Når aftalen forlænges, finder bestemmelsen i pkt. 1 kun anvendelse, når platformen er tilgængelig for første gang.  

Artikel 5 Fortrydelsesret

 1. Når kunden køber digitale produkter og/eller tjenester, kan kunden i princippet annullere aftalen uden at give en grund inden for en periode på 14 dage, undtagen i det tilfælde, der er omtalt i paragraf 2 af denne Artikel

 2. I aftalen om levering af digitale produkter og/eller tjenester, gælder fortrydelsesretten ikke, hvis kunden udtrykkeligt har udtalt at han/hun ønsker at modtage tjenesterne og de relaterede digitale produkter inden for fortrydelsesperioden og kunden udtrykkeligt har givet afkald på fortrydelsesretten.

 3. Når der oprettes et 7-dages prøveabonnement, er der en pengene-tilbage-garanti under hele prøveperioden. Inden for 14 dage efter kunden har givet Imkey besked om, at han/hun vil påberåbe denne garanti, vil Imkey refundere beløbet, der allerede er blevet betalt af kunden.

Artikel 6 Brugsrettigheder og adgang 

 1. Efter aftalens indgåelse eller så langt senere, som Imkey og kunden har aftalt, meddeler Imkey kunden de loginoplysninger, som kunden kan få adgang til kontoen på platformen og tjenesteydelserne med. 

 2. Ved at sende loginoplysningerne til kunden, giver Imkey kunden en ikke-eksklusiv, personlig og ikke-overdragelig brugsrettighed på platformen og tjenesteydelser fra aftalens indgåelse og så længe aftalen gælder.  

 3. Loginoplysningerne og brugen af platformen og tjenesteydelserne er strengt personligt. Kunden er forpligtet til at behandle loginoplysningerne strengt fortroligt og hemmeligt.

 4. Kunden skal træffe passende foranstaltninger for at opdage, begrænse eller forebygge tab og/eller misbrug af loginoplysningerne. 

 5. Imkey skal underrettes omgående om tab eller misbrug af loginoplysningerne og/eller misbrug af platformen. Imkey er ikke ansvarlig for (følgerne af) tab af loginoplysninger og/eller hvis kundens loginoplysninger bliver misbrugt af tredje.  

Artikel 7 Prisen 

 1. I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, forhøjes ikke priserne på de(n) tilbudte tjenesteydelse(r), bortset fra prisstigninger på grund af ændringer i momssatserne. 

 2. Prisstigninger inden for 3 (tre) måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovmæssige forskrifter og bestemmelser. Kunden har ret til at opsige aftalen på den dag, prisstigningen træder i kraft. 

 3. Tjenesteydelser, som er anført i tilbuddet, er inklusive moms. 

 4. Kunden betaler den første regning via en iDeal-betaling eller ifølge betalingsinstruktionerne på webstedet. Betalingsfristen på fjorten dage træder i kraft, når Imkey har modtaget kundens bekræftelse på modtagelse af aftalen. Når aftalen forlænges, debiteres omkostningerne via direkte opkrævning den konto, som kunden har oplyst.  

 5. Kunden er forpligtet til straks at underrette Imkey om fejl i de meddelte betalingsoplysninger. 

 6. Kunden er forpligtet til at have tilstrækkeligt tilgodehavende på den konto, som kunden har oplyst, så at direkte opkrævning kan foretages. 

 7. Hvis kunden ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) til tiden efter at Imkey har gjort kunden opmærksom på betalingsforsinkelsen og Imkey har givet kunden en 14-dages frist til at opfylde sine betalingsforpligtelser, og betalingen ikke er sket inden for denne 14-dages frist, skylder kunden den lovmæssige rente for det skyldige beløb, og har Imkey ret til at beregne omkostningerne i forbindelse med udenretslig inkasso. Udgifterne til inkasso er maks.: 15 % for udestående beløb på op til € 2.500,=; 10 % for de næste € 2.500,= og 5 % for de næste € 5.000,= med et minimum på € 40,=. 

Artikel 8 Leveringstider

 1. Imkey udviser størst mulig omhu ved modtagelsen af kundens oplysninger og ved vurderingen af forespørgsler om levering af tjenesteydelser. 

 2. Hvis leveringen af tjenesteydelsen er forsinket på nogen måde eller hvis leveringen af tjenesteydelsen ikke kan udføres eller kun kan udføres delvis, gøres kunden opmærksom på det senest 30 (tredive) dage efter at han har afgivet sin bestilling. Kunden har i så tilfælde ret til at opsige aftalen uden omkostninger og er berettiget til at modtage en eventuel skadeserstatning.

 3. Efter aftalens opsigelse i henhold til det foregående punkt skal Imkey uden unødig forsinkelse refundere det beløb, som kunden allerede har betalt. 

Artikel 9 Kundens rettigheder og forpligtelser 

 1. Kunden skal meddele alle nødvendige oplysninger, som Imkey har brug for opfyldelse af aftalen og skal medvirke fuldt ud. 

 2. Det er udtrykkeligt forbudt, at kunden bruger det, som Imkey har leveret inden for aftalens rammer, til andre formål end til den tilsigtede brug.  

 3. Kunden erklærer kun at bruge platformen og tjenesteydelserne for egen regning og risiko. Kunden er altså ansvarlig, hvis andre personer bruger platformen og tjenesteydelserne og hans brugerkonto. 

 4. Kunden må ikke sælge, overdrage eller pantsætte de rettigheder og forpligtelser, han har i henhold af aftalen.  

 5. Kunden er ansvarlig for enhver brug af platformen og tjenesteydelserne, herunder brug af platformen og tjenesteydelserne af personer, som kunden har givet adgang til hans konto.  Kunden holder Imkey skadesløs mod brug af platformen og tjenesteydelserne og samtlige tredjeparters fordringer med hensyn til sådan brug.

 6. Kunden må ikke lægge urimeligt eller uforholdsmæssigt beslag på platformens infrastruktur og/eller platformens funktionalitet. 

 7. Kundens brug af platformen og indhold, som han uploader eller downloader, må ikke krænke Imkeys og/eller tredjeparts rettigheder, gode ry og interesser, herunder, men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder og rettigheder til beskyttelse af personoplysninger. 

 8. Det indhold, som kunden uploader, skal leveres på en måde og i et format, som Imkey har specificeret. 

 9. Indhold, som kunden har uploadet, er og forbliver kundens ejendom.

 10. Kunden står inde for, at indholdet er korrekt, fuldstændigt, nøjagtigt, pålidelig og up to date, selv hvis indholdet stammer fra tredje.  Imkey er ikke ansvarlig for kundens brug af indholdet. 

 11. Uden at det berører de øvrige bestemmelser i nærværende Betingelser for brug, må kunden ikke uploade indhold, som:

 12. er baseret på usandheder og/eller vildledende;

 13. er ærekrænkende, injurierende, fornærmende, racistisk, diskriminerende eller hadefuldt;

 14. er erotisk eller pornografisk;

 15. indeholder hyperlink, torrents eller lignende information, som kunden ved eller burde vide, at den henviser til materiale, som krænker tredjeparters rettigheder;

 16. indeholder personoplysninger uden de registreredes samtykke eller uden nødvendighed; 

 17. indeholder kommerciel, velgørende eller ideel kommunikation;

 18. indeholder computervira, malware, trojanske heste, orme, bots eller andre programmer, som beskadiger et automatiseret værk eller data, gør det/dem ubrugelige eller utilgængelige, sletter eller tilegner sig det/dem eller som er beregnet til at vige udenom tjenesteydelsens tekniske beskyttelsesforanstaltninger og/eller software;

 19. indeholder værktøjer og/eller anvendelser (udviklet i egen regi eller stillet til rådighed af tredjeparter), som kan anvendes til på nogen som helst måde at undersøge eller bruge indholdet og/eller platformen på uretmæssig måde; 

 20. på nogen anden måde er uretmæssig.

 21. Kunden er forpligtet til at gemme en egen aktuel (digital) kopi af alle oplysninger, data og indhold, som kunden, via platformen eller ej, giver Imkey inden for rammerne af opfyldelse af aftalen. 

 22. Enhver form for brug af platformen og tjenesteydelserne er helt og holdent for kundens egen ansvar, regning og risiko.

 23. Kunden sørger selv og for egen regning for egnet computer-, data- eller telekommunikationsudstyr, som platformen (sikkert) kan bruges med.  Imkey sørger selv for, at brugerrettighederne indstilles korrekt på platformen.

 24. Kunden kan nå Imkey i forbindelse med support ved hjælp af kontaktformularen: https://cv.dk/contact.

Artikel 10 Imkey 

 1. Medmindre parterne skriftligt har aftalt andet, er Imkey kun forpligtet til at yde en indsats og ikke forpligtet til at levere resultater.

 2. Imkey har ret til at inddrage tredjepart ved opfyldelse af aftalen og til at erstatte de involverede medarbejdere. Anvendelsen af artikel 7:404 og artikel 7:407 stk. 2 i BW (Burgerlijk Wetboek - nederlandsk civillovbog) er udtrykkeligt udelukket. 

 3. Imkey har til enhver tid ret til at lukke platformen og/eller adgangen til platformen i bestemt eller ubestemt tid uden angivelse af grund eller til helt eller delvist at begrænse platformens funktionalitet uden at være erstatningspligtig over for kunden.

 4. Imkey har til enhver tid ret til at begrænse og/eller opsige brugsrettigheden til platformen og/eller til at blokere kundens konto og/eller kundens loginoplysninger, hvis kunden handler i strid med en bestemmelse i disse Betingelser for brug og/eller aftalen. 

 5. Imkey garanterer ikke, at platformen er fri for mangler og at den vil fungere uden afbrydelser.

 6. Imkey garanter heller ikke, at platformen er tilgængelig på ethvert tidspunkt og/eller at platformen altid fungerer uden fejl.

 7. Imkey kan fastsætte en grænse for den lagerplads og/eller datatrafik, som stilles til rådighed for kunden. Hvis en aftalt grænse bliver overskredet, er Imkey ikke forpligtet til at muliggøre forsendelse, modtagelse, lagring eller ændring af indhold. 

 8. Imkey har ret til at anonymisere indholdet og at bruge det til at forbedre platformen og tjenesteydelserne og udvikle nye tjenesteydelser under og efter ophør af aftalen.

Artikel 11 Beskyttelse af personoplysninger og fortrolige oplysninger 

 1. Det er muligt, at Imkey inden for rammerne af aftalen behandler kundens personoplysninger, som kunden har givet Imkey. Personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser og regulativer i overensstemmelse med Imkeys betingelser for persondatabeskyttelse, som kunden har accepteret ved aftalens indgåelse. 

 2. Kunden erklærer og garanterer, hat han/hun er bemyndiget til at give personoplysningerne til Imkey og behandle dem i henhold til denne artikels stk. 1 inden for rammerne af opfyldelse af aftalen.

 3. Kunden beholder, hvis det er relevant, ejendomsrettighederne til de personoplysninger, der stilles til rådighed for Imkey. 

 4. Alle medarbejdere, der arbejder for Imkey og som har adgang til personoplysningerne, er skriftligt forpligtet til hemmeligholdelse. 

 5. Kunden holder Imkey fuldt ud skadesløs mod alle fordringer fra tredjeparter, som på nogen måde opstår i forbindelse med eller er relateret til Imkeys behandling af personoplysninger ved hjælp af platformen og/eller tjenesteydelserne eller tredjeparters behandling af personoplysninger, som yder tjenesteydelser til Imkey. 

Artikel 12 Intellektuelle ejendomsrettigheder 

 1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til platformen, tjenesteydelserne og alt det, der i øvrigt leveres i henhold til aftalen, tilhører udelukkende Imkey eller Imkeys licensgivere. Kunden får kun en brugsrettighed i aftalens varighed. 

 2. Kunden må ikke slette eller ændre nogen angivelser med hensyn til Imkeys intellektuelle ejendomsrettigheder på platformen eller i tjenesteydelserne.

 3. Ændring, reproduktion, dekompilering eller reverse engineering af platformen er ikke tilladt bortset fra og kun i det omfang, bestemmelserne i ufravigelig lov tillader det. Kunden må heller ikke foretage handlinger, som har til formål eller er beregnet til at afsløre eller få platformens kildekode eller nogen angivelser med hensyn til værkers fortrolige karakter eller hemmeligholdelse af disse, samt inddrage tredjeparter eller være behjælpelig med sådanne handlinger. 

 4. Imkey må træffe tekniske foranstaltninger for at beskytte sine intellektuelle ejendomsrettigheder. Tekniske beskyttelsesforanstaltninger, som Imkey har implementeret, må ikke fjernes eller viges udenom.

 5. Hvis det uigenkaldeligt retmæssigt er fastslået, at platformen og tjenesteydelserne krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller hvis der efter Imkeys skøn er en reel risiko for, at en sådan krænkelse indtræffer, sørger Imkey for, at kunden stadig kan bruge platformen og/eller tjenesteydelserne (eller en platform og/eller tjenesteydelser med ligeværdig funktionalitet). Hvis dette efter Imkeys opfattelse ikke rimeligvis er muligt, har Imkey ret til at opsige aftalen uden at være erstatningspligtig over for kunden. Ethvert andet eller yderligere ansvar eller enhver anden eller yderligere forpligtelse til skadesløsholdelse fra Imkeys side på grund af krænkelse af en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder er helt udelukket.

Artikel 13 Klagepligt

 1. Hvis den tjenesteydelse, der er leveret på grundlag af aftalen, ikke svarer til aftalen, skal kunden underrette Imkey om det inden for rimelig tid, efter at kunden har opdaget eller med rimelighed ville kunne have opdaget dette. Varslet er i hvert fald rettidigt, hvis kunden skriftligt underretter Imkey herom inden for to måneder efter at dette er opdaget. 

 2. Klager, som er indgivet hos Imkey, bearbejdes inden for 14 dage regnet fra modtagelsesdatoen. Hvis det forventes, at en reklamation kræver en længere behandlingstid, besvarer Imkey klagen indenfor 14-dages fristen ved at bekræfte modtagelsen og oplyse, hvornår kunden kan forvente et mere detaljeret svar.

 3. Hvis klagen ikke kan løses ved en gensidig aftale, opstår der en tvist, der kræver et forlig. 

Artikel 14 Ansvar 

 1. Imkey er ikke ansvarlig for en forsømmelse ved opfyldelsen af aftalen, hvis kunden ikke har opfyldt den klagepligt, der er anført i artikel 13. 

 2. I tilfælde af force majeure er Imkey ikke ansvarlig for en forsømmelse ved opfyldelsen af forpligtelsen til skadeserstatning. Ved force majeure forstås bestemmelserne i artikel 15 i nærværende Betingelser for brug. 

 3. Imkey udelukker sit ansvar i det omfang, det er tilladt i henhold til bestemmelserne i ufravigelig lov for så vidt angår den situation, hvor kundens indhold og/eller data bliver beskadiget eller ulæsbar(t).  Imkey er ikke forpligtet til og kan ikke forpligtes til genoprettelse af indholdet og/eller data.

 4. Kunden holder Imkey skadesløs mod alle fordringer, som går ud på, at brugen af platformen og/eller tjenesteydelserne krænker tredjeparters rettigheder og holder Imkey skadesløs mod alle fordringer fra tredjeparter, som skyldes brugernes manglende overholdelse af nærværende Betingelser for brug.

Artikel 15 Force majeure 

 1. Ved force majeure forstås enhver forsømmelse, som ikke kan tilregnes Imkey, fordi den hverken skyldes Imkeys skyld eller kan tilregnes Imkey i kraft af loven, retshandlinger eller efter erhvervslivets opfattelser. 

 2. I tilfælde af force majeure har Imkey ret til at udsætte opfyldelsen af aftalen så længe force majeure varer.

 3. Hvis force majeure-situationen varer længere end en periode på 90 (halvfems) dage, har begge parter ret til at ophæve aftalen, uden at parterne er erstatningspligtige over for hinanden. I dette tilfælde afregnes alle ydelser, som allerede er leveret inden for aftalens rammer.

Artikel 16 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

 1. Kunden har ikke ret til at overdrage rettigheder og forpligtelser i aftalen til tredjeparter uden forudgående tilladelse fra Imkey. Imkey må overdrage rettigheder og forpligtelser i aftalen til tredjeparter. Kunden kan skriftligt opsige aftalen, hvis Imkey overdrager sine rettigheder og forpligtelser til tredjeparter. 

Artikel 17 Varighed, forlængelse og ophør, følger 

 1. Aftalen indgås for en periode på én kalendermåned. Derefter forlænges aftalen hver gang stiltiende med en periode på én kalendermåned. 

 2. Imkey og kunden har begge ret til at opsige aftalen med en opsigelsesfrist på én måned.

 3. Begge parter er berettiget til med øjeblikkelig virkning skriftligt helt eller delvist at ophæve aftalen, uden skriftligt varsel eller rettens mellemkomst, og uden at være forpligtet til at betale nogen skadeserstatning eller kompensation, hvis:  

 4. den anden part har begæret henstand med betaling;

 5. en part indgiver sin konkursbegæring, der begæres konkurs eller parten er erklæret konkurs; 

 6. (en del af) den anden parts formue er eller bliver beslaglagt;

 7. den anden part anses for ikke længere at være i stand til at kunne opfylde sine forpligtelser. 

 8. Begge parter har ret til helt eller delvist at ophæve aftalen, hvis den anden part tilregnelig ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, og hvis den anden part efter et gedigent og detaljeret skriftligt varsel pr. anbefalet brev, hvorved den anden part får en frist på mindst 14 (fjorten) dage til stadig at opfylde sine forpligtelser, tilregnelig ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen.    

 9. Hvis kunden på tidspunktet for aftalens ophævelse allerede har modtaget ydelser i forbindelse med opfyldelse af aftalen, bortfalder ikke disse ydelser og den tilhørende betalingsforpligtelse, medmindre Imkey er i mora med hensyn til disse ydelser. Beløb som Imkey har faktureret før ophævelsen i forbindelse med det, der allerede er leveret inden for aftalens rammer, forbliver fortsat gældsbeløb og er øjeblikkeligt forfaldne til betaling på tidspunktet for ophøret.

 10. På tidspunktet for aftalens ophør, bortfalder alle kundens brugsrettigheder til platformen, tjenesteydelserne samt alting, som Imkey har stillet til rådighed. 

Artikel 18 Diverse

 1. Hvis nogen bestemmelse i aftalen og/eller nærværende betingelser erklæres at være ugyldig eller ugyldiggøres, forbliver de øvrige bestemmelser stadig i kraft. Imkey skal fastsætte en ny bestemmelse, hvorved der for så vidt muligt tages hensyn til formålet med den ugyldige/ugyldiggjorte bestemmelse.

 2. Hvis Imkey på noget tidspunkt ikke påberåber sig en ret eller beføjelse, som tilkommer Imkey i kraft af aftalen eller loven, betyder det ikke, at Imkey giver afkald på denne ret eller beføjelse. 

 3. Bestemmelser i aftalen og nærværende Betingelser for brug, som med hensyn til deres art er beregnet til stadig at finde anvendelse efter aftalens ophør, skal forblive i kraft efter aftalens ophør. 

 4. Aftalen, nærværende Betingelser for brug, samt enhver brug af platformen og tjenesteydelserne er underlagt nederlandsk lov.

CV.DK - Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda
Holland
CoC: 60887737
MOMS-nr.: NL854104379B01

Dette websted bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og udføre analyser og marketing. Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til at acceptere alle cookies i overensstemmelse med vores Privatpolitik og Privatpolitik.
Acceptér cookies